Talousohjesääntö

Lohjan Metallityöväen Ammattiosasto n:o 8 ry:n TALOUSOHJESÄÄNTÖ.                                     

Ly tunnus: 0422878-2          

 

         

1 § Yleistä.

Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä on sanottu, noudatetaan Lohjan
Metallityöväen ammattiosasto 008 ry:n taloudenhoidossa, tämän talousohjesäännön määräyksiä.
 

2 § Lohjan Metallityöväen ammattiosasto 008 ry:n kokonaistalous.

 

Lohjan Metallityöväen ammattiosasto 008 ry:n kokonaistalous käsittää kaikki yhdistyksen talou-

deliset voimavarat, joka muodostuu niistä tuloista, jotka yhdistys saa, sekä niistä menoista, jotka

yhdistys on aiheuttanut tai jotka yhdistykselle kuuluvat, sekä arvopapereista, sijoituksista ja muusta

omaisuudesta, jonka yhdistys omistaa. Yhdistyksen varsinainen talous käsittää yhdistyksen nimissä

tapahtuvan taloudellisen toiminnan.

 

3 § Taloudenhoidon vastuu.
 

Taloudenhoidosta vastaa koko toimikunta, mutta seuraavat asiat ovat taloudenhoitajan ja puheen-

johtajan sekä hänen estyessään varapuheenjohtajan vastuulla:

  • panna täytäntöön yhdistyksen taloutta koskevat toimikunnan päätökset
  • valmistella toimikunnalle esitys yhdistyksen talousarvioksi (toimintajaos)
  • valmistella yhdistyksen tilinpäätös (taloudenhoitaja)
  • huolehtia yhdistyksen omistamista arvopapereista sekä muusta sijoitusvarallisuudesta
  • laatia ja esittää toimikunnalle puolivuotis tuloslaskelma mistä selviää ammattiosaston taloudellinen tilanne


4 § Sopimukset ja maksut.
 

Sopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat ne henkilöt, joilla yhdistyksen sääntöjen mukaan on siihen oikeus. Yhdistyksen puolesta annattavan allekirjoituksen tulee, ollakseen sitova, sisältää am-
mattiosaston Ly-tunnuksen, nimen ja allekirjoittajien omakätiset allekirjoitukset nimen selvennyk-
sineen.

Sopimukset jotka sitovat yhdistystä yli vuoden ajan tulee poikkeuksetta hyväksyä ammattiosaston
toimikunnan kokouksessa.

 

5§ Nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet.

Ammattiosaston toimikunnan tulee järjestäytymiskokouksessaan määrätä tilinkäyttöoikeudet ja
muut yhdistyksen rahankäyttöön liittyvät valtuudet, näiden päätösten tulee pohjautua seuraaviin
tietoihin.

Nimenkirjoitusoikeudet:
Puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri.
laajat tilikäyttöoikeudet:
Taloudenhoitaja
tilinkäyttöoikeudet:
Puheenjohtaja ja sihteeri.


5§ Kulukorvaukset.

Ammattiosaston toimikunnan varsinaisten- ja varajäsenten matkakorvaukset toimikunnan kokouk-
siin, yleisten kulkuneuvotaksojen mukaan ( määritellään vuosittain )
Edustaessa ammattiosastoa eri tapahtumissa, valtioneuvoston kilometritaksan mukaan. Sekä muut
matkakorvaukset ammattiosaston toimikunnan päätösten mukaan.


Talousarvio ja lisätalousarvio.

Talousarvion valmistelee taloudenhoitaja yhdessä toimintajaoksen muiden jäsenten kanssa ( pu-
heenjohtajan, sihteerin ja varapuheenjohtajan kanssa. )
Talousarvion laadinnassa noudatetaan varovaisuuden periaatetta, jolloin huomioidaan varmat tu-
lot ja varaudutaan myös epävarmoihin menoihin.
Talousarviota laadittaessa on otettava huomioon: toimihenkilöiden vuosipalkkiot, ammattiosaston
työväenlehtituen suuruus, paikallisteatteri tuki, toimitilan siivouskulut ja käsityökerho Sukkulan
vuosiavustus.
Lisätalousarvio tulee laatia silloin, kun yhdistyksen taloudenhoidossa tapahtuu huomattavia muutoksia, joita ei varsinaista talousarviota laadittaessa ole voitu ottaa huomioon ja jotka ovat vaikutukseltaan merkittäviä. Lisätalousarvio laaditaan samaa menettelyä noudattaen kuin varsinainen
talousarvio.

Talousarviota laadittaessa on otettava huomioon yhdistyksen vuosittain muuttuvat tulot: Vuosittain päätettävät toimitilan vuokratulot, kokoustilan kertavuokra, järjestöjen vuosivuokra, vuokrasopimuksessa oleva vuokra ja muut tulot toimitilan käytöstä.

Yksittäisten tapahtumien tai hankintojen ylittäessä yli 500 €, tulee siitä olla aina toimikunnan
päätös.


6§ Laskujen hyväksyminen.

Yhdistyksen laskut ja maksuvelvoitteet hyväksyy merkinnällään taloudenhoitaja ja puheenjohtaja,
taloudenhoitajan itseään koskevat tositteet hyväksyvät puheenjohtaja ja sihteeri,
puheenjohtajaa itseään koskevat tositteet hyväksyvät taloudenhoitaja ja sihteeri.
Meno tositteet käsitellään myös jälkikäteen toimikunnan kokouksessa.

Yhdistyksen maksujen tulee perustua jo hyväksyttyihin laskuihin tai yhdistyksen kokouksen
tai toimikunnan päätöksiin.
Ilman toimikunnan päätöstä taloudellista päätäntävaltaa voivat käyttää:
Taloudenhoitaja 300 € saakka
Puheenjohtaja 300 € saakka
Sihteeri 300 € saakka.

7§ Maksujen maksaminen.

Yhdistyksen maksut maksetaan pankkitililtä tai käteiskassasta. Saatu alkuperäinen kuitti on liitet-
tävä maksutositteeseen sekä kirjattava selvitys mitä maksu koskee mikäli se ei muuten selviä
laskusta.


8§ Tositteiden säilyttäminen.

Kuitit, tiliotteet ja muut tositteet on vuosittain koottava ja säilytettävä vallitsevan lainsäädännön
mukaisesti.


9§ Käteiskassa.

Taloudenhoitajan tulee huolehtia käteiskassasta. Kassa on laskettava määräajoin ¼ vuosittain.
Kassassa tulee olla enintään 150 € .


10§ Kirjanpidon järjestäminen.

Yhdistyksen kirjanpito järjestetään kahdenkertaisena kirjanpitona kirjanpitolaissa ja -asetuksessa
sekä muualla laissa säädettyjä kulloinkin voimassa olevia määräyksiä noudattaen ottaen lisäksi
huomioon tämän talousohjesäännön erityismääräykset, mahdollisesti yhdistyksessä tehtyjen
päätösten kautta syntyneet muut määräykset.


11§ Arvopaperit.

Arvopaperit on säilytettävä arvo-osuustilillä mikäli mahdollista. Muussa tapauksessa arvopaperit
on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään yksityisistä ja muista varoista ( pankin talleloke-
ro ).

12§ Kirjanpito ja tilijärjestelmä.

Yhdistyksen vuosittain juoksevaan kirjanpitoon merkitään tilitapahtumina menot, tulot ja maksutapahtumat sekä niiden oikaisuerät.

Tilijärjestelmän tulee perustua talousarvioon siten, että kullekin talousarvioon merkitylle tulo- ja
menomäärärahalle on avattu oma tilinsä. Lisäksi on avattava tilit muita tulos- ja tasevaikutteisia tapahtumia ja maksutapahtumia varten.


13§ Kirjaukset.

Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa tilitapahtuman.
Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu ja tulostositteesta luovutettu suorite. Tositteen,
joka todentaa suoritetun maksun, tulee olla maksun saajan tai maksun välittäneen rahalaitoksen tai
muun vastaavan antama. Oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmen-
nettava.


14§ Tilinpäätös.

Yhdistyksen tilit päätetään tilikausittain ( kalenterivuosittain ). Toimikunnan on annettava kirjanpi-
tolain ja -asetuksen sekä muulla laissa säädettyjen määräysten mukainen tilinpäätös ja tilit liittei-
neen toiminnantarkastajien tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen Kevätkokousta.


15§ Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen.

Yhdistyksen toimikunnan varsinaiset jäsenet vahvistavat tilinpäätöksen ja esittävät sitä hyväksyttäväksi
yhdistyksen sääntömääräiselle kevätkokoukselle. Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapau-
den myöntämisestä tilivelvollisille päättää yhdistyksen kevätkokous.


16§ Toiminnan tarkastajat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti valitut ( sääntömääräinen syyskokous ) kaksi varsinaista toimin-
nantarkastajaa tai näiden ollessa estyneitä heidän varatoiminnantarkastajansa suorittavat yhdistyk-
sen tarkastuksen tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädettyjen määräysten mukaisesti. Toiminnantarkastajien tulee olla esteettömiä ja päteviä toimimaan toiminnantarkastajina.


17§ Toiminnantarkastuksessa tarvittava aineisto.

Toimikunta on velvollinen antamaan toiminnantarkastajien käytettäväksi kaiken sen aineiston, jon-
ka nämä katsovat tarvitsevansa tarkastuksessa, kuten kirjanpidon atk-ajot ja tositeaineiston, pöy-
täkirjat ja toimintakertomuksen. Muut asiakirjat joilla on merkitystä arvosteltaessa yhdistyksen
toimintaa.


18§ Toiminnantarkastajien tehtävä.

Tehtävässään toiminnantarkastajien on
1. todettava, että yhdistyksen toiminnassa on noudatettu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä ja
muita yhdistystä koskevia säädöksiä ja hyvää hallintatapaa
2. perehtyä yhdistyksen kokousten pöytäkirjoihin ja todettava että päätöksiä on noudatettu ja että
pöytäkirjat ovat asianmukaisesti allekirjoitettu
3. todettava, että yhdistyksen taloutta on hoidettu huolellisesti ja tämän ohjesäännön määräysten
mukaisesta
4. todettava, että yhdistyksen kirjanpidossa on noudatettu kirjanpitolakia ja -asetusta ja että tilinava-
ukset perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen sekä kirjaukset perustuvat asianmukaisesti hyväk-
syttyihin tositteisiin sekä todettava, että kaikki asianmukaiset henkilöt toimikunnan kokouksessa ovat allekirjoittaneet tasekirjassa olevan tilinpäätöksen.


19§ Rahastojen perustaminen.

Yhdistyksellä voi olla pysyviä rahastoja. Rahastojen karttuttamisesta päättää toimikunnan kokous.
Rahastoihin voidaan ottaa siirtoja ja lahjoituksia.


20§. Lisäykset ja muutokset.

Lisäyksistä ja muutoksista tähän taloudenhoidon ohjesääntöön päättää Yhdistyksen yleinen kokous
toimikunnan esityksestä yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


21§. Voimaantulo.

Tämä taloudenhoidon ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa.

Maaliskuun    29:pnä 2015