Ansiopäiväraha

Edellytykset päivärahan saamiselle

Ansiopäivärahan saamiseksi henkilön on oltava ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttänyt jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehdon. Jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyminen tutkitaan työttömyyskassassa hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Näiden lisäksi jäsenen on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. TE-toimistojen yhteystiedot löytyvät täältä.

Rajoitukset päivärahan saamiselle

Työttömyysturvalaissa on säädetty tiettyjä rajoituksia ansiopäivärahan saamiselle, esimerkiksi omavastuuaika. Rajoitusten lisäksi ansiopäivärahan saamisen voi kokonaan estää tietyt sosiaalietuudet.

Tietyt sosiaalietuudet puolestaan vaikuttavat ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

 

OIKEUS ANSIOPÄIVÄRAHAAN

Jäsen voi saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä.

Ikä työssäoloehdon täyttyessä

Työhistoriaa korkeintaan 3 vuotta

Työhistoriaa yli 3 vuotta

Alle 58-vuotias

300 päivää

400 päivää

 

Työhistoriaa alle 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana

Työhistoriaa vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana

Yli 58-vuotias

400 päivää

500 päivää

 

Työkyvyttömän oikeus päivärahaan

Ansiopäivärahan saamiselle on määritelty tiettyjä edellytyksiä. Näistä poiketen voidaan ansiopäivärahaa maksaa jäsenelle seuraavin edellytyksin myös työkyvyttömyysajalta:

  • Jäsen on saanut enimmäisajan (300 päivää) sairauspäivärahaa
  • Jäsen on edelleen työkyvytön
  • Työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty

Näiden ehtojen täyttyessä voi jäsenellä olla oikeus ansiopäivärahaan. Silloin tarvitsemme päivärahaoikeuden selvittämiseksi:

  • Työvoimapoliittisen lausunnon TE-toimistosta
  • Kelan päätöksen sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisestä
  • Voimassa olevan lääkärintodistuksen
  • Todistuksen siitä, että työkyvyttömyyseläkehakemus on vireillä tai hylätty
  • Mikäli jäsenellä on voimassa oleva työsuhde, työnantajan vapaamuotoisen todistuksen siitä, ettei työnantajalla ole tarjota jäsenen työkykyä vastaavaa työtä