Työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

9.12.2016

Työttömyysturvaan on vuodenvaihteessa tulossa mittavia muutoksia. Osa hallituksen esittämistä työttömyysturvan tiukennuksista, ansiopäivärahan keston leikkaus, omavastuuaika ja korotusosien leikkaus, on jo hyväksytty.

Alle kootut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2017. Näiden lisäksi hallituksen suunnitelmissa on lisäuudistuksia, esimerkiksi ns. työttömyysturvan aktiivimalli, joka otettaisiin käyttöön loppuvuodesta 2017. Aktiivimallissa työttömyysturvaan tulisi porrastuksia työnhakijan aktiivisuuden mukaan.

====

Ansiopäivärahan enimmäisaika
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-osan enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria, joten täyden ansiopäivärahan enimmäiskesto on tällä hetkellä 400 tai 500 päivää.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajalta. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta. Valtaosalla enimmäismaksuaika on siis jatkossa 400 päivää. Lakia sovelletaan, kun päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

====

Omavastuuajan piteneminen

Työttömyyden alkaessa ja työssäoloehdon täyttyessä uudelleen asetettava omavastuuaika on nykyisin viiden päivän mittainen. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika pitenee seitsemään päivään. Uusi pidempi omavastuuaika otetaan silloin, kun omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

====

Korotusosat

20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan nykyisin korkeampaa etuutta ensimmäisen 90 etuuspäivän ajalta. Lakimuutoksen myötä tämä korotusosa poistuu. Pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotusosaa voidaan maksaa 30.6.2017 saakka. Oikeus korotusosaan voi syntyä vielä, jos työsuhde, jonka perusteella korotusosaa maksetaan, päättyy viimeistään 31.12.2016.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan edelleen korotusosaa. Tämän korotusosan taso kuitenkin pienenee. 1 000–3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla korotusosa pienenee 23 %. Korotusosa maksetaan uuden pienemmän määrän mukaisesti 1.1.2017 alkaen.

====

Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta

Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksettaisiin soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, kun lyhyt yritystoiminta on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen.

====

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustus olisi uusi työttömyyskassan maksama etuus. Siihen olisi oikeus, kun työttömyysetuuden saaja ottaa vastaan ehdot täyttävän työn. Se korvaisi matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Työsuhteen olisi aina kestettävä vähintään kaksi kuukautta.

Liikkuvuusavustus olisi peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksettaisiin työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaisi työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista ja sitä voidaan vuodenvaihteessa maksaa 1.1.2017 tai sen jälkeen saapuneiden hakemusten perusteella.

====

Omaehtoiset opinnot

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää maksettaisi omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskisi opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Omaehtoisten opintojen edellytykset väljenisivät hieman ja opintojen enimmäisaika pitenisi 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

====

Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei vaikuttaisi päivärahaan

Lakiin tulee pysyvästi voimaan vuosina 2010–2012 ja 2014–2015 määräaikaisena voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuttaisi päivärahan määrään. Lakimuutoksen myötä päiväraha laskettaisiin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.

====

Palkkatukityö

Nykyisin palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa koko kestollaan. Lakimuutoksen myötä vain 75 % palkkatukityöstä luettaisiin työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön olisi siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Tämä muutos koskisi niitä palkkatukijaksoja, jotka alkavat 1.1.2017 jälkeen.

Työssäoloehto kertyisi kuitenkin jatkossakin täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella. Työllistämisvelvoite koskee 58 vuotta täyttäneitä, joiden päivärahan enimmäisaika on tullut täyteen.
Lisäksi palkkatuelle asetettaisiin enimmäismäärä, sen kestoa lyhennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Edellytyksiä muutettaisiin niin, että palkkatukea voitaisiin käyttää entistä paremmin pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen. Palkkatuen maksaisi jatkossakin TE-toimisto.

====

Työvoimapoliittisia muutoksia

Lakimuutoksen myötä TE-toimiston olisi järjestettävä työttömälle määräaikaishaastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.
Väliaikaisen, vuosina 2017–2018 voimassa olevan lakimuutoksen myötä henkilö ja työnantaja voisivat rekrytointikokeilulla selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön.
Rekrytointikokeilu olisi vapaaehtoinen. Sillä ei olisi vähimmäiskestoa tai -laajuutta ja sen voisi lopettaa ilman seurauksia. Rekrytointikokeilu voisi enimmillään kestää yhden kuukauden.
Rekrytointikokeilun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta, ei kuitenkaan kulukorvausta tai korotettua päivärahaa.
Starttirahan edellytyksiä väljennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Starttirahan maksaisi jatkossakin TE-toimisto.

====

Työn vastaanottovelvollisuuden tiukentaminen

Työttömällä ei enää olisi kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus.
Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi) nykyisen 60 päivän korvauksettoman määräajan sijasta. Korvaukseton määräaika alkaisi vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.
Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytettäisiin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Nykyisin edellytetään vain joukkoliikenteen käyttämistä. Oman auton hankkimista ei edellytettäisi.

Työssä olevia ohjattaisiin pysymään työssä poistamalla työttömyysturvalaista mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella (80 kilometriä kotoa) olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu päivässä keskimäärin enintään kolme tuntia.

Työttömät velvoitettaisiin osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa.


-----
Lisätietoja:
Työttömyyskassan viestintävastaava Tiina Kytömäki, puh. 040 653 0507