Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset

3.5.2016

Työehtosopimuksen mukaisten arkipyhäkorvausten tarkoituksena on turvata työntekijälle normaali ansio myös sellaisilta viikoilta, joille sattuu kirkollisia juhlapäiviä tai muita yleisiä vapaapäiviä. Tämän vuoksi arkipyhäkorvausta ei makseta, jos edellä mainittu päivä sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23.1 kohdan mukaisesti korvattavia arkipyhiä ovat kevään 2016 aikana:

- pitkäperjantai (25.3.2016) 
- toinen pääsiäispäivä (maanantai 28.3.)

-  helatorstai (5.5.)
- juhannusaatto (perjantai 24.6.)

Arkipyhäkorvauksen suuruus

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan.
Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus saadaan siten, että kerrotaan edellä mainittu arkipyhäkorvaus (8 x keskituntiansio) työviikon säännöllisten työtuntien lukumäärällä ja jaetaan saatu tulo luvulla 40.
Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa myös arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään kuukauden.
Esimerkki: Jos työntekijän työsuhde on alkanut maanantaina 24.2., hän on oikeutettu saamaan arkipyhäkorvauksen pitkäperjantailta 25.3. ja luonnollisesti myös toiselta pääsiäispäivältä 28.3.

2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Edellytyspäivä on todellinen työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä. Jos arkipyhää edeltää tai seuraa sovittu tai määrätty työajan tasaamisvapaa (pekkaspäivä), edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.

Arkipyhäkorvaus poissaolon ajalta

Tietyissä tilanteissa työntekijä ei voi tai ole velvollinen työskentelemään arkipyhäkorvaukseen oikeuttavina edellytyspäivinä. Hän ei tästä huolimatta menetä oikeuttaan arkipyhäkorvaukseen, jos korvattava arkipyhä sattuu:

  • vuosiloman ajalle
  • ajalle, jolta työnantaja maksaa sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa
  • työehtosopimuksen 31.3 kohdassa tarkoitetun, alle 10-vuotiaan lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvan palkallisen poissaolon ajalle
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan, enintään kaksi viikkoa ennen arkipyhää kestäneen lomautuksen ajalle
  • lakisääteisen isyysvapaan ajalle.

Luettelo on tyhjentävä.

Arkipyhäkorvaus ja lomautus

Arkipyhäkorvaus maksetaan taloudellisin ja tuotannollisin syin toimeenpannun lomautuksen ajalta, jos arkipyhä sattuu lomautuksen alusta lasketun 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle. Lisäksi myös kuukauden työsuhde-edellytyksen on täytyttävä.

Seuraava esimerkki valaisee asiaa:
Pitkäperjantai on 25.3. Jos lomautus on alkanut aikaisintaan perjantaina 11.3., arkipyhäkorvaus maksetaan. Jos lomautus on alkanut tätä ennen, arkipyhäkorvausta ei makseta.
Jos lomautus päättyy niin, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä arkipyhää seuraavana työtuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä (edellytyspäivä), arkipyhäkorvaus maksetaan.
Jos lomautus on toteutettu viikoittaisen työajan lyhennyksenä, arkipyhäkorvaus maksetaan normaalisti, riippumatta siitä, kuinka pitkään järjestely on kestänyt.

Vuosiloma arkipyhäviikolla

Työntekijän vuosiloma (kesäloma tai talviloma) voidaan määrätä tai sopia alkavaksi siten, että vuosilomajaksoon sisältyy päiviä, joita ei lueta vuosilomalain mukaan lomapäiviksi. Tällaisia päiviä ovat sunnuntait, kirkolliset juhlapäivät, pääsiäislauantai, vapunpäivä sekä juhannusaatto.

Jos esimerkiksi talviloma (kaikki 6 päivää) sovitaan tai määrätään alkavaksi maanantaina 21.3., vuosiloma jatkuu vielä seuraavan viikon tiistain ja keskiviikon, koska pääsiäislauantaita ei lueta lomapäiväksi ja pitkäperjantai sekä toinen pääsiäispäivä (maanantai 6.4.) ovat kirkollisia juhlapyhiä. On myös muistettava, että tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus vuosiloman ajaksi sattuvilta arkipyhiltä vuosilomapalkan lisäksi.

Turhien epäselvyyksien välttämiseksi on suotavaa, että loman sijoittamiseen ja lomapäivien kulumiseen liittyvät asiat selvitetään työnantajan kanssa etukäteen.

Yksityiskohtaiset ohjeet eri alojen työehtosopimuksissa.
 

Veikko Kauppinen,
Metalliliiton sopimusasiantuntija